Pravidlá a podmienky fungovania projektu "Poďakuj.sk“

 1. Organizátor projektu je Komora pre medicínske právo – MEDIUS, o.z., so sídlom Mäsiarska 6, 040 01 Košice, IČO: 42 097 321, registrovaná v registri občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, č.: VVS/1-900/90-306 63. Organizátor je občianske združenie, ktoré sa venuje najmä vzdelávaniu zdravotníckych pracovníkov v oblasti medicínskeho práva a to buď prezenčnou formou alebo prostredníctvom e-learningového portálu www.e-medius.sk. Zároveň organizuje konferencie a univerzitné diskusie na medicínsko-právne a bioetické otázky, ktorých cieľom je vytvárať priestor pre stretnutie a vzájomnú výmenu názorov odborníkov z uvedených oblastí, ale aj odovzdávanie skúseností daných odborníkov študentom a pacientskej verejnosti. Kontaktné údaje pre emailovú a telefonickú komunikáciu s Organizátorom sú:
  1. adresa pre elektronickú komunikáciu: kontakt@podakuj.sk
  2. telefónne číslo: 0948 342 800
 2. Zariadenie označuje nemocnicu, liečebňu, ústav, sanatórium alebo iné zdravotnícke zariadenie poskytujúce zdravotnú starostlivosť pacientom na území Slovenskej republiky.
 3. Projekt sa rozumie projekt „Poďakuj.sk“, prostredníctvom ktorého dáva Organizátor pacientom priestor zanechať zdravotníckym pracovníkom pozitívnu spätnú väzbu na ich prácu, s ktorou mali bezprostrednú skúsenosť, a to vo forme poďakovaní, ktoré majú možnosť adresovať konkrétnemu Zariadeniu na stránke www.podakuj.sk.
 4. Portál je webová stránka www.podakuj.sk, ktorá združuje poďakovania pacientov zanechané konkrétnemu Zariadeniu, prípadne jeho oddeleniu alebo konkrétnemu zdravotníckemu pracovníkovi. Registrovaní, ale aj neregistrovaní užívatelia Portálu majú k dispozícii viacero jeho funkcionalít vrátane filtrovania medzi poďakovaniami podľa zvolených kritérií. Registráciou na Portáli sa užívateľovi okruh funkcionalít zväčšuje.
 5. Konto je užívateľský účet na Portáli, ktorý si môže za podmienok uvedených v týchto pravidlách prostredníctvom registrácie zriadiť Zariadenie, zdravotnícky pracovník alebo pacient.

 1. Účelom Pravidiel a podmienok fungovania Projektu (ďalej tiež ako „Pravidlá“) je popísať fungovanie Projektu, určiť podmienky, za akých môžu subjekty na rôznych úrovniach vstúpiť do Projektu a čo im v rámci ich úrovne Projekt ponúka a zároveň upraviť vzťahy medzi zúčastnenými subjektmi a Organizátorom, ako aj zúčastnenými subjektmi navzájom.
 2. Organizátor realizuje Projekt na základe týchto Pravidiel, ktoré sú voľne dostupné na Portáli pre všetky Zariadenia, ktoré by sa chceli do Projektu formálne zapojiť, ale aj pre všetky subjekty, ktorých pôsobnosť v Projekte tieto Pravidlá nejakým spôsobom upravujú.
 3. Zapojením sa do Projektu Zariadenie potvrdzuje, že sa oboznámilo s Pravidlami a akceptuje ich.

 1. Projekt bol spustený v roku 2014 pod názvom „Poďakuj sestre“ a pod týmto názvom fungoval až do konca roka 2019. Ako predznačuje jeho názov, svoju pozornosť zameriaval primárne na sestry, ktorých náročnosť povolania bola v spoločnosti častokrát málo docenená. Organizátor sa tým snažil poukázať na význam a obetavú prácu sestier, ktorá ide ruka v ruke s lekárskou starostlivosťou o pacienta, a umožniť pacientom vyjadriť im svoju vďaku a tým povzbudiť sestry pri výkone ich povolania.
 2. Od začiatku roka 2020 sa Organizátor rozhodol rozšíriť Projekt na celý zdravotnícky personál, keďže počas predchádzajúcich rokov jeho fungovania začali pacienti na Portáli postupne ďakovať všetkým zdravotníckym aj nezdravotníckym pracovníkom, ktorí v nich svojím prístupom k nim alebo k ich rodinným príslušníkom zanechali pocit vďačnosti, ktorú im chceli prejaviť aj verejne. Z tejto zmeny správania sa pacientov a rozšírenia Projektu následne vyplynula potreba zmeny jeho názvu na „Poďakuj.sk“.
 3. Cieľom Projektu je:
  1. Vyzdvihnúť dôležitosť a význam práce zdravotníckych pracovníkov prostredníctvom reálnych skúseností ich pacientov.
  2. Umožniť pacientom verejne sa poďakovať a svojím poďakovaním oceniť konkrétneho zdravotníka.
  3. Posilniť vzťah a dôveru medzi pacientom a zdravotníckym pracovníkom vo všeobecnosti.
  4. Podporiť a motivovať zdravotnícky personál k vnímaniu hodnoty svojho povolania. 
  5. Vytvoriť bezpečný priestor pre zdravotníckych pracovníkov, v ktorom nájdu len pozitívne reakcie na svoju prácu bez osočovania a sťažností.
  6. Posilniť kultúru v podmienkach slovenského zdravotníctva.
  7. Zvýšiť kredibilitu Zariadení prostredníctvom pozitívnych reakcií na ich zamestnancov.

 1. Zapojenie zdravotníckeho zariadenia do projektu prebieha dvoma spôsobmi:
  1. Neformálne bez prihlášky;
  2. Formálne na základe prihlášky.
 2. Bez prihlášky: Týmto spôsobom boli do projektu zapojené všetky Zariadenia pôsobiace na Slovensku, ktorých zoznam bol pri spustení projektu naimportovaný na Portál.
  1. Pacienti tak majú možnosť zanechať svoje elektronické poďakovanie na Portáli aj Zariadeniu, ktoré nie je formálne zapojené do projektu.
  2. Takto zapojené Zariadenie nemá prístup ku Kontu na Portáli, ani k propagačným materiálom Projektu, nie je uvedené na Portáli v zozname Zariadení zapojených do Projektu v sekcii „DOBRÁ NEMOCNICA“ a je len pasívnym účastníkom Portálu.
 3. Na základe prihlášky: Oficiálne zapojeným Zariadením do Projektu sa Zariadenie stáva:
  1. Vyplnením a zaslaním prihlášky na emailovú adresu Organizátora, t.j. kontakt@podakuj.sk, v ktorej Zariadenie vyhlási, že súhlasí s Pravidlami ako aj s Podmienkami spracovania osobných údajov v Projekte; vzor prihlášky je uverejnený na https://www.podakuj.sk/o-projekte/prihlaska-do-projektu.
  2. Prijatím Zariadenia do Projektu zo strany Organizátora, o čom Organizátor Zariadenie informuje. Organizátor nie je povinný žiadosť o prijatie do Projektu akceptovať a nemusí uvádzať dôvody nevyhovenia žiadosti o zapojenie.
 4. Zariadenie:
  1. spolu s prihláškou zašle Organizátorovi aj svoje logo v krivkách, čím zároveň dáva súhlas na jeho použitie na Portáli, ako aj na všetkých propagačných materiáloch súvisiacich s Projektom,
  2. v prípade prijatia do Projektu súhlasí, aby ho Organizátor pri prípadných vzdelávacích aktivitách, ktoré organizuje alebo výstupoch v médiách spojených s propagáciou Projektu spomenul ako oficiálne zapojené Zariadenie do Projektu,
  3. sa v prípade prijatia do Projektu spolupodieľa na podpore cieľov a propagácii Projektu a to prostredníctvom plagátov a letákov umiestnených v priestoroch Zariadenia a ak je to možné, aj zverejnením banneru na webovej stránke Zariadenia,
  4. v prípade prijatia do Projektu informuje o zapojení sa do Projektu prostredníctvom poverenej osoby aj svojich zdravotníckych pracovníkov. Poverená osoba im zároveň vysvetlí hlavnú myšlienku a ciele Projektu, aby aj oni vedeli komunikovať pacientom možnosť zanechať im pozitívnu spätnú väzbu na ich prácu.
 5. Doba zotrvania v Projekte: Účasť Zariadenia v Projekte nie je časovo obmedzená a trvá počas celej dĺžky trvania Projektu.
 6. V prípade, že sa Zariadenie rozhodne z Projektu vystúpiť, oznámi túto skutočnosť Organizátorovi zaslaním emailu na adresu kontakt@podakuj.sk.
 7. Organizátor je oprávnený aj jednostranne Zariadenie zo zoznamu formálne zapojených zariadení odstrániť a to v prípade, ak Zariadenie nedodržalo platné Pravidlá zapojenia sa do Projektu.
 8. V prípade, ak nastane jedna zo skutočností uvedených v Čl. IV, bode 6. alebo 7., Organizátor následne odstráni logo daného Zariadenia z Portálu a nebude ho uvádzať na novo distribuovaných propagačných materiáloch. Konto Zariadenia na Portáli bude deaktivované, avšak poďakovania z ďakovných lístkov, ktoré Zariadenie elektronicky spracovalo v čase, kedy bolo zapojené do Projektu, ostávajú naďalej zverejnené na Portáli. Na možnosti poďakovať zdravotníckemu personálu Zariadenia prostredníctvom formulára na Portáli sa výstupom Zariadenia z Projektu nič nemení a pacienti mu môžu aj naďalej zanechať svoje elektronické poďakovania.

 1. Logo a informácie o Zariadení: Logo Zariadenia spolu s informáciami o Zariadení je zverejnené na Portáli v sekcii „DOBRÁ NEMOCNICA“. Logo je previazané s URL adresou Zariadenia, takže po kliknutí naň užívateľa automaticky presmeruje na webovú stránku Zariadenia.
 2. Konto: V prípade dohody medzi Zariadením a Organizátorom, môže byť Zariadeniu vytvorené Konto, čo umožní Zariadeniu administrovať nasledujúce sekcie:
  1. Oddelenia: Svoje Zariadenie si vie rozčleniť na jednotlivé oddelenia, aby pacienti mohli byť pri svojom poďakovaní adresnejší a vybrať zo zoznamu konkrétne oddelenie, ktorému by chceli vyjadriť svoju vďaku. V Konte sa mu vďaka členeniu zrátavajú počty poďakovaní pri jednotlivých oddeleniach, čo mu slúži ako jednoduchý štatistický prehľad.
  2. Zdravotnícky pracovník: Podobne ako oddelenia vie uviesť aj konkrétne mená zdravotníckych pracovníkov a priradiť ich k jednotlivým oddeleniam, na ktorých pracujú. Vďaka tomu môžu pacienti svoje poďakovanie venovať konkrétnej osobe.
  3. Poďakovania: V tejto sekcii má možnosť prepísať do elektronickej podoby vyplnené a zozbierané ďakovné lístky, ktoré sa po autorizácii Organizátora zobrazia na Portáli priamo pod daným Zariadením.
  4. Materiály na stiahnutie: Na tomto mieste nájde propagačný materiál Projektu, ktorý má kedykoľvek dostupný na stiahnutie.
  5. Môj účet: Ide o profil Zariadenia, v ktorom môže vykonať zmenu adresy Zariadenia alebo kontaktného telefónneho čísla.
  6. Zmeniť heslo: V prípade potreby nastavenia nového hesla do Konta vie túto zmenu vykonať v tejto sekcii.
 3. Propagačný materiál: Zahŕňa plagáty, letáky, ďakovné lístky, nálepky a web bannery.
  1. Aktuálny propagačný materiál projektu má Zariadenie kedykoľvek k dispozícii na stiahnutie vo svojom Konte.
  2. O vyhotovenie a zaslanie propagačného materiálu v tlačenej podobe môže Zariadenie požiadať aj Organizátora, avšak v takom prípade znáša náklady na tlač a poštovné samotné Zariadenie.

 1. Zariadenie, ktoré sa formálne zapojilo do Projektu, sa môže rozhodnúť, že poďakovania pacientov bude zachytávať aj prostredníctvom papierových ďakovných lístkov. V takom prípade je za správu ďakovných lístkov, ktorá spočíva v ich distribúcii, zozbieraní od pacientov, prepisovaní do elektronickej podoby na Portáli a archivácii, plne zodpovedné.
 2. Distribúcia a zozbieranie ďakovných lístkov: Aktuálne tlačivá ďakovných lístkov má Zariadenie vždy k dispozícii na stiahnutie vo svojom Konte. Vytlačené ďakovné lístky rozmiestni Zariadenie vo svojich priestoroch podľa vlastného uváženia, ideálne tak, aby boli ľahko dostupné pre pacientov, ktorí by mohli túto formu vyjadrenia vďaky uprednostňovať pred tou elektronickou. Je nutné zabezpečiť, aby pacienti vedeli, kde môžu vyplnené ďakovné lístky vhodiť alebo komu ich môžu odovzdať. Ďakovné lístky zozbierané za určité obdobie následne prevezme poverená osoba Zariadenia na elektronické spracovanie.
 3. Prepisovanie ďakovných lístkov do elektronickej podoby: V súlade s hlavnou myšlienkou a cieľmi Projektu Zariadenie elektronicky spracuje len pozitívne reakcie pacientov. Poverená osoba prepisuje vyplnené ďakovné lístky v Konte Zariadenia v sekcii „Poďakovania“. Ak na ďakovnom lístku nie je uvedený dátum poďakovania, poverená osoba uvedie pri prepise aktuálny dátum, ku ktorému poďakovanie spracováva. Obsah ďakovného lístka prepisuje do predpripraveného formulára v rozsahu názov oddelenia, meno zdravotníckeho pracovníka, meno pacienta, e-mail pacienta a text poďakovania. Meno pacienta uvedie len v tom prípade, že pacient na ďakovnom lístku podpísal súhlas so spracovaním jeho osobných údajov.
 4. Archivácia ďakovných lístkov: Po elektronickom spracovaní papierových ďakovných lístkov Zariadenie archivuje ďakovné lístky po dobu 3 rokov pre prípad, že by bolo Organizátorom vyzvané k ich predloženiu. Ďakovné lístky nemusia byť zo strany Zariadenia skenované a môžu byť archivované v listinnej podobe, prípadne v podobe elektronickej (sken). Organizátor môže pristúpiť ku kontrole ďakovných lístkov, ak má dôvodné podozrenie, že ich elektronický prepis na Portáli nekorešponduje s papierovou formou alebo ak Organizátor samotný bol treťou stranou vyzvaný k tomu, aby dokladoval priebeh a fungovanie Projektu vrátane spracovávania papierových ďakovných lístkov. Zariadenie sa zaväzuje Organizátorovi poskytnúť potrebnú súčinnosť.
 5. Zariadenie je pri spracovaní ďakovných lístkov povinné dodržiavať pravidlá spracovania osobných údajov upravené v osobitných právnych predpisoch, pričom vo vzťahu k Organizátorovi sú pravidlá spracovania osobných údajov v Projekte upravené v samostatnom dokumente uverejnenom na https://www.podakuj.sk/ochrana-osobnych-udajov.

 1. Poďakovanie má predstavovať pozitívnu spätnú väzbu pacienta na prácu zdravotníckeho personálu konkrétneho Zariadenia, ktoré je pre účely Projektu zachytené písomne.
 2. Písomne vyjadriť svoje poďakovanie môžu pacienti dvoma spôsobmi:
  1. Elektronicky – vyplnením formulára na portáli www.podakuj.sk;
  2. Papierovo – vyplnením ďakovného lístka v priestoroch Zariadenia, ak Zariadenie takúto možnosť ponúka.
 3. Poďakovať prostredníctvom elektronického formulára na Portáli môže pacient až po tom, čo vyjadrí svoj súhlas so súbormi cookies, ktoré Organizátor na stránke používa. Okrem zvýšenia kvality a užívateľského komfortu majú tieto súbory za úlohu predísť tomu, aby bolo z jednej IP adresy cez elektronický formulár pridaných viac ako 3 poďakovania denne. Cieľom tejto podmienky je zamedziť účelovému pridávaniu poďakovaní. Toto obmedzenie neplatí v prípade elektronického spracovania papierových ďakovných lístkov v Konte Zariadenia, v ktorom vie poverená osoba v jeden deň prepísať a zverejniť všetky ďakovné lístky, ktoré má zozbierané za určité časové obdobie.
 4. Organizátor si vyhradzuje právo na autorizáciu všetkých poďakovaní vrátane papierových, ktoré boli Zariadením transformované do elektronickej podoby.
 5. Organizátor si vyhradzuje právo nezverejniť príspevok, ktorý nie je v súlade s podmienkami Projektu, t.j. obsahuje negatívne reakcie, sťažnosti, očierňovanie alebo vulgarizmy na adresu zdravotníckych pracovníkov Zariadenia, alebo už zverejnený príspevok s takýmto obsahom vymazať. Zo strany Organizátora nejde o cenzúru alebo zastieranie reality, ale o snahu plniť ciele, ku ktorým sa v rámci Projektu zaviazal a ktoré deklaruje aj voči Zariadeniam, ktoré sa do Projektu s dôverou zapojili a podporili jeho koncept.
 6. Vyplnenie ďakovného lístka pacientom: Ak Zariadenie vo svojich priestoroch ponúka možnosť vyjadriť vďaku jeho zamestnancom prostredníctvom papierového ďakovného lístka, pacient ju môže využiť a vyplniť nasledujúce položky ďakovného lístka:
  1. Zdravotnícke zariadenie: Názov Zariadenia, ktorému chce vďaka prístupu jeho zamestnancov zanechať svoje poďakovanie.
  2. Oddelenie: Názov oddelenia, na ktorom pracuje zdravotnícky personál, s ktorým mal pozitívnu skúsenosť.
  3. Poďakovanie pre: Ak vie a chce uviesť meno konkrétneho zdravotníckeho pracovníka, ktorému by sa rád poďakoval, môže tento údaj vyplniť. Nemusí ísť o celé meno, dotyčného vie označiť aj ako „pán doktor Varga“ alebo „sestrička Klára“. Na jednom ďakovnom lístku vie taktiež uviesť viacero mien, prípadne neuviesť žiadne, kedy sa poďakovane považuje za poďakovanie celému oddeleniu.
  4. Vaše meno (e-mailová adresa): Pacient môže, ale aj nemusí uviesť svoje meno a e-mailovú adresu. Ak však neuvedie e-mailovú adresu, na ktorej ho vie Organizátor kontaktovať, pripraví sa o možnosť výhry v prípade, že by bolo v rámci každomesačnej súťaže vylosované jeho poďakovanie. (viď Čl. VIII., bod 4. o pacientskej súťaži)
  5. Dátum: Aktuálny dátum, kedy ďakovný lístok vypisuje.
  6. Text Vášho poďakovania: Tu vyjadrí svoje poďakovanie, prípadne inú pozitívnu reakciu na prácu zdravotníckeho personálu. Text nesmie obsahovať negatívne reakcie, urážky, sťažnosti, vulgarizmy, ani nič, čo by bolo v rozpore s podmienkami Projektu, inak bude takýto ďakovný lístok vylúčený z Projektu a Zariadenie nepristúpi k jeho elektronickému spracovaniu na Portáli.
  7. Podpis: Podpisom dáva súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v súlade s podmienkami, ktoré sú uvedené na ďakovnom lístku. Podpísaním ďakovného lístka pacient zároveň súhlasí, aby Zariadenie pri prepise papierového ďakovného lístka do elektronickej podoby uviedlo na Portáli aj jeho meno ako autora poďakovania.
 7. Vyplnenie elektronického formulára pacientom: Svoje poďakovanie vie pacient pridať priamo na portál www.podakuj.sk prostredníctvom vyplnenia elektronického formulára na Portáli. Týmto spôsobom vie poďakovať aj Zariadeniu, ktoré nie je formálne zapojené do Projektu, ale vďaka automatickému importu všetkých Zariadení fungujúcich na Slovensku sa nachádza v zozname Zariadení. Pri vypĺňaní elektronického formulára musí dodržať niekoľko krokov:
  1. Polia „Zdravotnícke zariadenie“, „Oddelenie“ a „Meno zdravotníka“ na seba vzájomne nadväzujú, preto je dôležité zachovať postupnosť vypĺňania týchto troch polí tak, ako nasledujú vo formulári, t.j. až po výbere Zariadenia má pacient možnosť výberu zo zoznamu oddelení, ktoré prislúchajú k danému Zariadeniu a následne možnosť výberu zo zoznamu zdravotníkov prislúchajúcich k zvolenému oddeleniu.
  2. Keďže polia opísané v predošlom bode sú naviazané na Konto Zariadenia, môže sa stať, že Zariadenie, ktoré nie je formálne zapojené do Projektu a nespravuje tak svoje Konto, nemá na Portáli vytvorené zoznamy oddelení ani zdravotníckych pracovníkov. Pacient vtedy pri výbere oddelení a zdravotníkov nevidí žiadne možnosti napriek tomu, že nasledoval postupnosť polí vo formulári. V takom prípade mu formulár umožňuje vpísať názov oddelenia a meno zdravotníka manuálne po zaškrtnutí políčka „Oddelenie alebo pracovník sa nenachádza v zozname možností“.
  3. Podobne ako pri ďakovnom lístku, aj pri elektronickom formulári má pacient možnosť uviesť svoje meno a emailovú adresu.
  4. Pole „Text Vášho poďakovania“ je jedným z povinných polí a je to priestor, kde môže pacient sformulovať svoje poďakovanie.
  5. Pred odoslaním poďakovania na autorizáciu do administrácie Organizátora je pacient povinný zaškrtnúť súhlas so spracovaním svojich osobných údajov a potvrdiť, že sa oboznámil s podmienkami ochrany osobných údajov, ktoré sú zverejnené na Portáli.

 1. Pacient má bez nutnosti registrácie možnosť prezerať si obsah Portálu, sledovať príspevky ostatných pacientov na Portáli a pridať naň poďakovanie vybranému Zariadeniu.
 2. Registrácia: Registrácia pacienta na Portáli je bezplatná a pozostáva z vyplnenia nasledujúcich základných údajov:
  1. Meno, pričom môže zadať celé meno, krstné meno alebo priezvisko podľa toho, ktoré chce, aby sa zobrazovalo pri jeho príspevkoch;
  2. Mesto, v ktorom žije;
  3. Kontaktný email, ktorým sa bude prihlasovať do svojho Konta;
  4. Heslo na vstup do Konta;
  5. Označenie súhlasu so spracovaním osobných údajov.
 3. Konto: Registráciou si pacient vytvorí vlastné užívateľské Konto na Portáli, ku ktorému má po prihlásení kedykoľvek prístup. Konto má pre pacienta význam z viacerých hľadísk:
  1. Pri pridávaní poďakovania na Portál má v elektronickom formulári už predvyplnené svoje meno a emailovú adresu, preto ich nemusí zadávať ručne.
  2. Vie reagovať na poďakovania, ktoré na Portál pridali ostatní pacienti a označiť tie, ktoré sa mu páčia.
  3. Má k dispozícii prehľad všetkých svojich poďakovaní, ktoré na Portál pridal a okrem textu poďakovaní vidí tiež dátum ich pridania a aj to, komu boli určené.
  4. Organizátor mu môže na emailovú adresu Konta zasielať informácie o najnovších novinkách, plánovaných zmenách alebo dosiahnutých úspechoch v Projekte.
 4. Pacientska súťaž: Pridaním poďakovania na Portál a dodržaním pravidiel súťaže sa pacient stáva účastníkom súťaže, ktorej vyhlasovateľom a organizátorom je Organizátor Projektu. Organizátor chce týmto spôsobom podporiť Projekt a odmeniť vylosovaných pacientov za ich nezištný prejav vďaky.
  1. Losovanie prebieha raz mesačne, kedy Organizátor vyžrebuje 3 výhercov z radov pacientov, ktorí sa zapojili do súťaže.
  2. Krstné mená výhercov a iniciálky ich priezviska sú každý mesiac zverejnené na Portáli.
  3. Predmetom výhry je sponzorský balíček, ktorý do súťaže venoval jeden z partnerov Projektu.
  4. Všetky podrobnosti o pravidlách pacientskej súťaže sú obsiahnuté v štatúte zverejnenom na Portáli a sú dostupné na nasledujúcom odkaze https://www.podakuj.sk/o-projekte/sutaz-pre-pacientov.

 1. Partnermi Projektu sú spoločnosti a organizácie, ktoré finančným alebo iným spôsobom podporili Projekt a jeho realizáciu.
 2. Organizátor dáva priestor stať sa partnerom Projektu každej spoločnosti a organizácii, ktorá sa stotožňuje s hlavnou ideou a cieľmi Projektu a má záujem ho podporiť.
 3. Partneri Projektu nezasahujú do jeho fungovania, nemajú dosah na tvorbu jeho obsahu a neovplyvňujú ani smer, akým sa Projekt uberá. Tieto kompetencie sú výlučne v rukách Organizátora Projektu.
 4. Zoznam partnerov Projektu je transparentný a ich logá Organizátor uvádza na Portáli a na propagačných materiáloch Projektu.
 5. Organizátor má právo spomenúť partnerov Projektu pri mediálnych výstupoch spojených s propagáciou Projektu.

 1. Organizátor dbá na ochranu osobných údajov osôb, ktoré mu ich poskytli a ich zverejnenie a spracovanie sa riadi zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pravidlá spracovania osobných údajov sú zverejnené na Portáli na odkaze https://www.podakuj.sk/ochrana-osobnych-udajov.
 2. Pravidlá a podmienky fungovania Projektu môže Organizátor kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia jednostranne meniť, pričom dané zmeny nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na Portáli. Zariadenia, ktoré sú formálne zapojené do Projektu, sú zároveň o všetkých významných zmenách informované prostredníctvom osobitného emailu zaslaného na emailovú adresu kontaktnej osoby, ktorú si zvolili pre komunikáciu s Organizátorom.
 3. Tieto Pravidlá a podmienky fungovania Projektu nadobúdajú účinnosť momentom ich zverejnenia na Portáli a sú platné od 1.1.2020.