Pravidlá spracúvania osobných údajov

1) Spoloční prevádzkovatelia

Osobné údaje spracúvajú spoloční prevádzkovatelia ktorými sú: zdravotnícke zariadenie, ktorého zamestnancovi bolo vyjadrené poďakovanie (spoloční prevádzkovatelia sú uvedení tu: https://www.podakujsestre.sk/zdravotnicke-zariadenia) Komora pre medicínske právo – MEDIUS, Mäsiarska 6, 040 01 Košice, IČO: 42 097 321, email: office@medius.sk (ďalej aj „Prevádzkovateľ 2“).

2) Cieľ projektu, portál:

Cieľom Projektu je vyjadriť poďakovanie sestrám za ich starostlivosť a prácu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Do Projektu sa môže zapojiť široká verejnosť vyplnením a vhodením papierového poďakovania do urny na to určenej, ktoré sú umiestnené u niektorého zo zmluvných partnerov alebo pridaním elektronického poďakovania na webovej stránke www.podakujsestre.sk. (ďalej len „portál“). Vaše poďakovanie bude následne uverejnené na portáli a v prípade, že vyplníte všetky kontaktné údaje (meno, priezvisko, emailová adresa) v čase priebehu súťaže, budete zaradení do súťaže o balíček vitamínových doplnkov. Poďakovanie sa nezasiela sestre, ale slúži len na uverejnenie na portáli.

3) Dotknutá osoba:

Je fyzická osoba, ktorá písomne poďakovala sestre (ďalej aj „ďakujúca osoba“) a sestra, ktorej bolo poďakovanie adresované (ďalej aj „sestra“).

4) Účel, právny základ a rozsah spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje spracúvame za účelom:

 1. Vedenia databázy ďakujúcich osôb.
 2. Uverejnenie poďakovania na portáli.
 3. Vylosovania výhercov spomedzi poďakovaní.

Osobné údaje ďakujúcej osoby a sestry spracúvame na právnom základe písomného súhlasu.

Kategória osobných údajov: bežne spracúvané osobné údaje

Rozsah osobných údajov ďakujúcej osoby: meno, priezvisko, emailová adresa, podpis (prípadne iné osobné údaje, ktoré nie sú vyžadované, ale budú ďakujúcou osobou uvedené).

Rozsah osobných údajov sestry: meno a priezvisko, miesto výkonu práce v rozsahu názvu zdravotníckeho zariadenia a názvu oddelenia zdravotníckeho zariadenia a podpis .

5) Spôsob vyjadrenia súhlasu:

Súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu operácií nevyhnutných na dosiahnutie účelu v prípade papierových poďakovaní ďakujúca osoba dáva svojím podpisom na konci poďakovania.

6) Doba uchovávania osobných údajov:

Doba uchovávania osobných údajov je vyjadrená dobou fungovania portálu, maximálne však po dobu 15 rokov.

 

 

 

 

 

7) Prijemcovia, ktorým sú osobné údaje sprístupňované:

 • (v celom rozsahu z dôvodu umiestnenia portálu a databázy na hostingovom serveri): poskytovateľovi webhostingu na ktorom je umiestnený portál podakujsestre.sk: WebSupport, s.r.o., Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava, Slovensko
 • (v celom rozsahu za účelom správy a údržby serveru): správcovi serveru, spoločnosti:
  Kames spol. s r.o., Čordákova 11, 040 23 Košice
 • (v celom rozsahu z dôvodu pravidelnej údržby portálu a jeho vylepšovania): IT podpora a programovanie portálu podakujsestre.sk: LUBAS solutions s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava

8) Výmaz osobných údajov (oznámenie v zmysle § 25 zákona 18/2018 Z. z.):

Prevádzkovatelia zabezpečia výmaz poskytnutých osobných údajov z informačného systému po odvolaní súhlasu na spracovanie osobných údajov, alebo po uplynutí doby pätnástich rokov.

B/ POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY

Dotknutá osoba má podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov právo:

 1. odvolať svoj súhlas na spracovanie osobných údajov
 2. získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak Prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o účele spracúvania osobných údajov; kategórii spracúvaných osobných údajov, identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté,
 3. získať informácie o dobe uchovávania osobných údajov,
 4. požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov,
 5. žiadať vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie ich spracúvania,
 6. byť oboznámený s opravou alebo vymazaním osobných údajov u príjemcu,
 7. žiadať o určenie zdroja osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby;
 8. právo na doplnenie neúplných osobných údajov,
 9. na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:
 • dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z., a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
 1. podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania na ochranu osobných údajov podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z.. Kontaktné údaje na Úrad je možné získať na webovom sídle Úradu https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Tieto pravidlá spracúvania osobných údajov nadobúdajú účinnosť 25.5.2018.