Ivana Königsmarková - pôrodná asistentka

Ivana Königsmarková vyštudovala v Prahe pôrodnú asistenciu. Od roku 1974 pôsobila na Gynekologicko-pôrodnickej klinike VFN v Prahe. V roku 1992 absolvovala študijný pobyt v Dánsku. Po návrate do Českej republiky pôsobila v súkromnej gynekologickej ambulancii a pomáhala ako registrovaná pôrodná asistentka tehotným ženám pri pôrode. Stála aj pri zrode Centra aktívneho pôrodu v FN Bulovka v Prahe.

Ivana Königsmarková sa rozhodla pomáhať tehotným ženám, ktoré sa rozhodli priviesť svojho potomka na svet v domácom prostredí. Pri jednom z týchto domácich pôrodov  nastali komplikácie, ktoré spôsobili poškodenie zdravia novorodenca a následne jeho smrť. Ministerstvo zdravotníctva Českej republiky spolu s Ústavom pro péči o matku a dítě v Prahe sa rozhodli podať žalobu, na základe ktorej bolo Ivane Königsmarkovej uložený trest odňatia slobody s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu piatich rokov a zároveň jej uložil aj trest zákazu činnosti pôrodnej asistentky na dobu päť rokov. Odvolanie a rovnako aj dovolanie, ktoré nasledovali boli neúspešné.

Ivana Königsmarková sa v tejto situácii rozhodla podať ústavnú sťažnosť. Ústavný súd Českej republiky nakoniec rozhodol o zrušení predchádzajúcich odsudzujúcich súdnych rozhodnutí. Podľa jeho právneho názoru nebolo dostatočne preukázané zanedbanie povinnosti pôrodnej asistentky, a preto boli súdy povinné uplatniť zásadu „in dubio pro reo“ – v pochybnostiach v prospech obvineného.

Prvostupňový súd, viazaný názorom ústavného súdu, rozhodol o nevine Ivany Königsmarkovej. Tento prípad vyvolal širokú vlnu diskusie týkajúcu sa problematiky domácich pôrodov naprieč odbornou, ale aj laickou verejnosťou. Podľa ústavného súdu má žena právo výberu miesta pôrodu, to však nie je absolútne a možno ho v určitých prípadoch obmedziť.

Ivana Königsmarková v súčasnosti stále pôsobí ako súkromná pôrodná asistentka a je prezidentkou Unie porodních asistentek (UNIPA). Zároveň sa podieľa na príprave vzniku pracoviska, ktoré by poskytovalo individuálnu a komplexnú starostlivosť o dieťa a matku.

Použité zdroje:
http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=80492&pos=3&cnt=85&typ=result
http://www.acentrum.eu/o-nas/a-team/ivana-koenigsmarkova
http://www.pribehyproivanu.cz/o-ivane/
http://zpravy.idnes.cz/ustavni-soud-zrusil-verdikt-nad-konigsmarkovou-fut-/domaci.aspx?c=A130828_084158_domaci_cen