doc. Mgr. Martina Tomagová, PhD.

V roku 1990 ukončila Strednú zdravotnícku školu v Liptovskom Mikuláši odbor všeobecná sestra. V rokoch 1991 až 1993 pracovala ako sestra pri lôžku na internom oddelení  v Nemocnici s poliklinikou Liptovský Mikuláš. V školskom roku 1994 až 1995 pôsobila ako učiteľka na Strednej zdravotníckej škole v Liptovskom Mikuláši. Svoje vedomosti si dopĺňala neustálym štúdiom a v roku 2011 získala titul docent v odbore ošetrovateľstvo na Jihočeskej univerzite v Českých Budejoviciach. Od roku 2001 až po súčasnosť vykonáva klinickú prax na psychiatrickej klinike Univerzitnej nemocnice v Martine.

Aktívne sa zúčastňuje na medzinárodných seminároch, konferenciách, diskusných stretnutiach a iných vzdelávacích aktivitách pre sestry a pôrodné asistentky. Pravidelne recenzuje a zostavuje zborníky z odborných konferencií  a publikuje v periodikách s celoslovenskou pôsobnosťou.

Pracuje v dobrovoľných občianskych združeniach, podporných skupinách a organizáciách orientovaných na udržiavanie a podporu zdravia. Aktívne sa zúčastňuje na výskumných projektoch, úlohách a prieskumoch. Je predsedníčkou štátnicovej komisie študijného odboru ošetrovateľstvo v dennom bakalárskom štúdiu, členkou komisie pre obhajobu dizertačných prác na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine, konzultantkou záverečných prác v odbore ošetrovateľstvo, lektorkou rôznych špecializačných študijných programov.

Návrh na ocenenie podala Rada regionálnej komory Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Martin.

Zdroj:
http://www.sksapa.sk/obsah/medzinarodny-den-sestier/biele-srdce-2013/ocenene-v-kategorii-sestra-a-porodna-asistentka-pedagog.html