Ocenenie Biele srdce, v kategórii Sestra a pôrodná asistentka – pedagóg

Je členkou komory od jej vzniku v roku 2002. Pôsobí ako pedagóg vzdelávajúci sestry už dvadsať rokov. Od roku 1994 pôsobí na Strednej zdravotníckej škole v Nitre ako odborná učiteľka, od roku 2002 na Katedre ošetrovateľstva Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerztiy Konštantína Filozofa v Nitre a od roku 2011 vo funkcii prodekan pre celoživotné vzdelávanie. S veľkým zanietením a trpezlivosťou odovzdáva svoje poznatky a skúsenosti s implementáciou ošetrovateľského procesu a ošetrovateľskej dokumentácie do praxe študentom ošetrovateľstva v denne i externej forme štúdia.

Je spoluautorkou dvoch vedeckých monografií, trinástich vysokoškolských učebníc a skrípt, autorkou a spoluautorkou osemdesiatichsiedmych vedeckých prác, odborných prác a referátov publikovaných v domácich odborných časopisoch, zborníkoch z konferencií a dvadsiatichšiestich vedeckých prác publikovaných v zahraničí.

Participuje na projektoch Virtuálna fakulta, Hodnotenie kvality výskumu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, Interné zabezpečenie kvality vzdelávania na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre implementáciou európskych noriem a štandardov.

Návrh na ocenenie podala Rada regionálnej komory Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Nitra.