Mimoriadne ocenenie Biele srdce

V rámci dlhej profesionálnej kariéry pôsobila ako sestra na rôznych pracoviskách. Ako absolventka Strednej zdravotníckej školy  začala pracovať na Klinike balneológie a fyziatrie, neskôr na Internej klinike v Bratislave. Podstatná časť jej práce bola venovaná ošetrovateľskej starostlivosti o onkologicky chorých pacientov v ústave klinickej onkológie, neskôr svoje odborné vedomosti v onkologickom ošetrovateľstve a manažérske skúsenosti využila vo funkcii námestníčky riaditeľa pre ošetrovateľskú starostlivosť v Národnom onkologickom ústave.

Obdivuhodný je jej ľudský a odborný prístup k pacientom a kolegom. Pracovala tiež na Subkatedre klinickej onkológie Slovenskej zdravotníckej univerzity vo funkcii odbornej asistentky so zameraním na ošetrovateľskú starostlivosť o onkologicky chorých pacientov. Celoživotným vzdelávaním si prehlbovala vedomosti získaním vysokoškolského diplomu v odbore ošetrovateľstvo a sústavným štúdiom zameraným na kardiochirurgiu, neurológiu, komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť o onkologicky chorých pacientov.

Absolvovala rôzne odborné stáže v Českej republike, Švajčiarsku, Nemecku, USA so zameraním na trendy v ošetrovateľstve. V spolupráci s Československo-švajčiarskou spoločnosťou SPITEX sa spolupodieľala na založení agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti, ktorých bola prvou prezidentkou.

Bola jednou zo zakladateliek únie stredných zdravotníckych pracovníkov – dnešnej Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. Významná je jej práca v pracovnej skupine pri vypracovaní a obhajobe prvej Koncepcie ošetrovateľstva. Taktiež sa podieľala na tvorbe ošetrovateľskej dokumentácie, prvých národných štandardov, ktoré tiež uviedla na svojom klinickom pracovisku v rámci ošetrovateľskej starostlivosti o onkologicky chorých pacientov do praxe. Bola členkou pracovnej skupiny pre prípravu kompetencií sestier a pôrodných asistentiek. Mimoriadne záslužnú činnosť vykonávala vo funkcii predsedníčky Registračného výboru Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. Zastávala aj čestnú funkciu prvej hlavnej odborníčky Ministerstva zdravotníctva pre ošetrovateľstvo, kde aktívne presadzovala záujmy sestier, za čo jej bolo udelené rezortné vyznamenanie.

Za svoju dlhoročnú aktívnu činnosť a prínos v ošetrovateľstve získala ocenenie Sestra roka – strieborná ruža sv. Alžbety Durínskej za celoživotné dielo a ocenenie Biele srdce na regionálnej úrovni. Pani Mária Magdaléna Kurillová patrí k významným osobnostiam slovenského ošetrovateľstva. Je to sestra, ktorá rešpektom k životu, entuziazmom, zodpovednosťou, húževnatosťou, veľkým podielom prispela k rozvoju ošetrovateľstva na Slovensku.

Zdroj:
http://www.sksapa.sk/obsah/medzinarodny-den-sestier/biele-srdce-2013/mimoriadne-ocenenie-biele-srdce.html